Tegyük együtt zöldebbé városunkat!

2021.09.01

Egyesületünk Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének kisvárosunkban található faállomány hatékony védelme érdekében a fás szárú növények védelméről szóló rendelet tervezetet nyújtott be 2021. augusztus 18-án. A benyújtott szakmai anyag alapját a Reflex Környezetvédelmi Egyesület által kidolgozott ajánlás képezi.

Egészséges fák kivágása a 71. számú út mellett
Egészséges fák kivágása a 71. számú út mellett

A zöldfelület mennyisége és minősége alapvetően meghatározza Keszthely város környezeti állapotát, településképét, valamint az itt lakók életminőségét . A XXI. században a klimatikus viszonyok markáns átalakulásával egyre jobban előtérbe kerül a környezet védelme, az indokolatlan fakivágások csökkentésének és a kivágott növények pótlásának igénye. Minden eszközzel szükséges biztosítani a zöldfelület fejlesztését, károsodásának megelőzését, a már bekövetkezett károsodás hatásainak csökkentését, valamint a növényállomány folyamatos pótlásáról való gondoskodást.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(Xll.30.) Kormányrendelet hatáskört állapít meg az illetékes jegyző számára a közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése, pótlására kötelezés és annak ellenőrzése, valamint kompenzációs intézkedés (pénzbeni megváltás) megtételére kötelezés tekintetében. Ezzel kapcsolatosan a Képviselő testület rendeletében részletszabályokat állapíthat meg. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a helyi önkormányzat a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsáthat ki. Ebbe a rendeletalkotási körbe beletartozik a magánterületeken történ ő fakivágás és pótlás szabályozása is.

Keszthelyen mindeddig nem került megalkotásra kifejezetten a fák védelméről szóló rendelet. A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi zöldterületek, a közhasználatú parkok használatáról és védelméről szóló 30/1996.(XI.28.) önkormányzati rendelet tartalmaz ugyan néhány alapvető szabályt a közterületi fakivágással és annak pótlásával kapcsolatosan, de szükséges egy naprakész, részletes szabályokat tartalmazó, a környezet védelmét hatékonyan biztosító helyi szabályozás megalkotása.

Javasolt a zöldfelületi mérték csökkenésének megakadályozása érdekében nemcsak a közterületeken, hanem a magántulajdonban lévő ingatlanokon is a részletszabályok bevezetése. A rendelettervezet részletesen szabályozza a fakivágás engedélyezésének és az ahhoz kapcsolódó pótlási kötelezettség teljesítésének szabályait.

A fás szárú növények védelmének (és kivágásának) alapvető szabályait a 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet (KR.) tartalmazza. A Kormányrendelet - a korábbi szabályozáshoz képest is visszalépést jelentett és azóta is folyamatos kritika éri a "gyenge és ellentmondó szabályozása" miatt. Lényegében az Állami Számvevőszéktől az ombudsmanon át a civil környezetvédő szervezetekig mindenki egyetért abban, hogy a zöldfelület komplex, kerettörvény szintű szabályozást igényelne - kellő színvonalú végrehajtási rendelettel, melyben nevesíteni kellene (többek között) a helyi önkormányzatok témával kapcsolatos feladatait is.

A védett gesztenyefasor jelenleg sem pótolt egyedének helye
A védett gesztenyefasor jelenleg sem pótolt egyedének helye

A jelenlegi "központi" jogszabály hangsúlyosan csak a közterületen lévő fákkal, cserjékkel kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket. Ezen belül is elsősorban a fakivágásokra koncentrál, a fapótlás csak néhány súlytalan rendelkezést tartalmaz - viszont felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak arra, hogy a kompenzációs intézkedéseket maga határozza meg.

A kompenzációs intézkedés önálló rendeletben történő előírására tehát az önkormányzat most is jogszabályi felhatalmazással bír. Rendeletében maga határozhatja meg az intézkedés mibenlétét és formáit, valamint az engedély nélküli fakivágás esetén alkalmazható szankciókat. Ha a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

A fapótlás pénzbeli megváltása a Kr. szabályai szerint kizárólag kivételes esetekben engedélyezhető. [Kr. 8. § (4) bekezdés] Ehhez kapcsolódik a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5001/2019/4. határozata, amely szerint az engedély nélkül kivágott fák pótlási mértéke nem tehető szankciós jellegűvé. A szabályozás szó szerint így szól: [37] A nem közterületi ingatlanon engedéllyel, vagy engedély nélkül végzett fakivágás esetén a pótlás mellett vagy helyett kompenzációs intézkedésként a károsult környezeti elem becsült költségével egyenértékű pénzbeli megváltás is előírható. [38] A kompenzáció az engedély nélküli kivágás esetén sem tehető szankciós jellegűvé. A jogellenes cselekmény jogkövetkezménye a jogsértés súlyával arányban álló közigazgatási bírság kiszabása lehet.

A KR. négyféle eljárásfajtát tartalmaz: ezekből a 6.§-ban foglalt a leggyakoribb. Egyúttal a legvitatottabb is, hiszen ez az az eljárásfajta, melyet a környezetvédelmi hatóság a közterületen álló fás szárú növény kivágása ügyében folytat le. A három másik, hivatalból induló kötelezés nem csak a közterületen álló fás szárú növényekre vonatkozik. A közterületeken lévő fák kivágására - kiemelkedő környezeti hasznuk miatt - főszabályként csak olyan megalapozott indok szolgálhat, amely igazolja, hogy az adott területen ez elkerülhetetlen. Ez nem érvényesül környezetvédelmi és 17 természetvédelmi érdekek esetén. [A Kr. 6. § (3) bekezdés c) pontja szerint: "A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért."] A helyi Ök.. rendelet alkotásának másik kapaszkodási pontja a környezetvédelmi törvény lehet. 1995. évi LIII. törvény 48. §. (2) bekezdése szerint "A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg." Ami lehetőséget ad a szabályozás magánterületekre történő kiterjesztésére. Ezen törvényi felhatalmazás képezi a fakivágásról és fapótlásról szóló önkormányzati rendelet tervezet törvényi alapját.

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5001/2019/4. határozatában rögzített megállapítása szerint: "Kizáró törvényi rendelkezés hiányában az önkormányzatnak jogában áll a szabályozást a nem közterületi ingatlanokra is kiterjeszteni és környezetvédelmi szempontból tulajdoni korlátozást (fakivágás engedélyhez kötése, pótlás előírása) elrendelni.

A fás szárú növények helyi szabályozása a városban jelenleg minimálisnak mondható, és az elmúlt évek során rengeteg fát vágtak ki engedély nélkül, vagy szabálytalanul, illetve azok pótlását nem megfelelően végezték el (lásd gesztenyefasor, volt szabadstrand (jelenlegi kutyás strand melletti tarvágás stb... )

Kerékpárút melletti irtás, amelynek pótlása teljesmértékben a mai napig nem történt meg.
Kerékpárút melletti irtás, amelynek pótlása teljesmértékben a mai napig nem történt meg.

Fent leírtak alapján városunk zöldebbé és szebbé tétele érdekében kérünk minden kedves Olvasónkat, hogy a témával kapcsolatosan mondják el véleményüket! 


Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el